PRIZES


1. Prize 12.000 Euro
2. Prize  7.000 Euro
3. Prize  5.000 Euro
Audience Award  1.000 Euro

 Asseburg
 Architektur

Keiko Abe Special Prize
© 2022

Follow WMC
on Facebook